REGULAMIN

Regulamin zakupów w sklepie internetowym akumata.pl

 • 1. Informacje ogólne, słowniczek

Właścicielem i administratorem strony internetowej https://www.akumata.pl jest:

ACUS MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej, znajdująca się pod adresem ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa, posługująca się numerami: NIP 8141687196 oraz REGON 366216370.
Firma Acus Med Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000656445. Kapitał zakładowy firmy to: 30 000 zł.

Dane kontaktowe firmy:
Email: info@acusmed.pl

Tel: (+48) 570 266 112

W dalszej części regulaminu, właściciel i administrator strony będzie zwanym „Acus Med”.

Pojęcia używane w niniejszym regulaminie będą rozumiane w następujący sposób:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, dokonująca zakupu Produktów na stronie www.akumata.pl, na własny użytek (nie do dalszej odsprzedaży)
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną nabywający Produkty od Acus Med za pośrednictwem strony www.akumata.pl, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Produkty – produkty dostępne w ofercie sklepu Akumata możliwe do nabycia za pośrednictwem Strony www
 • Sprzedający – Acus Med Sp. z o.o. z siedzibą w Kolbuszowej, zwany też Acus Med
 • Strona www – serwis www pod adresem https://www.akumata.pl za pośrednictwem którego oferowana jest sprzedaż Produktów.
 • Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Warunki i realizacja zamówienia

1.Korzystanie ze strony www i realizacja zakupów nie wymaga od Klienta zalogowania się. Klient zobowiązany będzie jednak do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

2.Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sprzedającego przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

3.By złożyć zamówienie należy:

 • wybrać Produkt i „kliknąć” w jego ikonkę.
 • dodać Produkt do koszyka i wedle wyboru kontynuować zakupy powtarzając czynności lub przejść do kolejnego kroku.
 • wybrać sposób dostawy.
 • „kliknąć” ikonę „przejdź do kasy”.
 • podać niezbędne dane osobowe do realizacji zamówienia (dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma Produkt ma zostać doręczony oraz e-mail) ewentualne uwagi i komentarze do zamówienia, a także posiadany kod rabatowy.
 • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT.
 • wybrać sposób płatności.
 • złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z  regulaminem i zgodę na jego przestrzeganie oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych w celu realizacji zamówienia, które są niezbędne do przystąpienia do realizacji zamówienia przez Acus Med.
 • potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

4. Informacje zawarte na stronie www nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. Stanowią one zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Acus Med oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego Produktu.

5. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

6. Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Acus Med jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.


3. Ceny

1.Ceny Produktów podane na stronie www są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na stronie www w chwili składania zamówienia przez Klienta. Jest ona dodatkowo wskazana w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty z ewentualnym kosztem dostawy Produktów, przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

3. Acus Med jest uprawnione do zmiany cen Produktów dostępnych na stronie www. Powyższe nie dotyczy ceny Produktów zamówionych przez Klienta i przekazanych do realizacji zamówienia.


4. Dostawa

1. Dostawa zamówionych produktów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich:

 • InPost
 • DPD

2. Sposób dostawy określa Klienta poprzez zaznaczenie w zamówieniu swojej preferencji.

3. Koszty dostawy określone są w formularzu zamówienia, po dokonaniu przez Klienta rodzaju dostawy.

4. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski prosimy o kontakt w celu obliczenia kosztów wysyłki. Przesyłki zagraniczne będą realizowane tylko po zaakceptowaniu przez Klienta kosztu i sposobu wysyłki. Przesyłki zagraniczne płatne za pobraniem nie będą realizowane.

5. Zamówione Produkty wysyłane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres (z podaniem kodu pocztowego) na który ma być wysłane zamówienie, a w przypadku wysyłki za pośrednictwem kuriera lub do paczkomatu, także numer telefonu kontaktowego oraz e-mail osoby odbierającej przesyłkę.


5. Forma płatności

1. Zapłaty za usługi płatne określone w Regulaminie, Klient dokonywać może przy wykorzystaniu następujących form płatności:

 • Przelew na rachunek bankowy Acus Med o nr 15 1050 1562 1000 0090 8012 6437 (ING BANK).
 • Szybkie płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu TPay  tj. Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808) ul. Św. Marcina 73/6, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowy pod nr 0000412357, Regon 300878437, NIP 777 306 15 79.
 • Płatność za pobraniem u kuriera – gotówką lub kartą płatniczą
 • Płatność przy odbiorze osobistym – gotówką lub kartą płatniczą

2. W przypadku formy płatności – przelew bankowy – aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.

3. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Acus Med zapłaty za zamówienie.


6 [zmiany zamówienia]

Klient jest uprawniony do dokonywania zmian w zamówieniu w zakresie zmiany danych do faktury oraz danych do wysyłki. W tym celu niezbędny jest niezwłoczny kontakt z Acus Med, tak by możliwa było wprowadzenie zgłaszanych zmian.


7. Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji wynosi od 1 do 3 dni roboczych liczonych od dnia zaksięgowania należnej sumy za złożone zamówienie na koncie Acus Med.
 2. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. W zamówieniach złożonych do godz. 15:00 okres realizacji zamówienia (liczony w pełnych dniach roboczych) rozpoczyna się od momentu jego złożenia. W przypadku zamówień, które wpłyną do serwisu po godz. 15:00, okres realizacji zamówienia jest liczony od następnego dnia roboczego. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy przesyłki do Klienta.

8. Odstąpienie od umowy

  1. Klient będący Konsumentem oraz Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta, posiada uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży dokonywanej od Acus Med za pośrednictwem strony www, bez podania przyczyny.
  2. By odstąpić od umowy, Klient będący Konsumentem, powinien złożyć Acus Med na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres:

  Acus Med. Sp. z o.o.
  ul. Mielecka 105
  36-100 Kolbuszowa

  1. Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (formularz zwrotu).
  2. Wzór formularza odstąpienia od umowy wraz ze szczegółowym pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy (stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu), Acus Med przesyła Klientowi, każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia, w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
  3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  4. Zgodnie z art. 38 pkt 3, 5, 6 Ustawy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli świadczenie Acus Med obejmuje zlecenie sprzedaży produktu spersonalizowanego w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.
  5. Klient będący Konsumentem oraz Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupione Produkty, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient. Jeśli, ze względu na swój charakter, towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta lub Klienta przedsiębiorcę na prawach konsumenta o kosztach zwrotu towaru na Stronie www.
  7. Zgodnie z 34 ust. 4 Ustawy Konsument oraz Klient przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Klienci nie będący
  8. Konsumentami ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
   Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni przysługuje również przedsiębiorcom, dokonującym zakupów w sklepie internetowym, w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

9. Zwrot należności Klientom

1. Acus Med dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia zgodności Towaru z Umową lub obniżenia ceny.

2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta oraz Klienta przedsiębiorcy na prawach konsumenta od umowy, Acus Med niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia Produktu z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Acus Med może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru jako “Darmowa wysyłka” oferowany przez Acus Med, Acus Med nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Acus Med dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu sposobów płatności z których skorzystał Klient przy składaniu zamówienia, w przypadku:

 • płatności przelewem bankowym – zwrot środków na taki sam nr rachunku bankowego z którego zamówienie zostało opłacone,
 • płatności poprzez Tpay – zwrot na ten sam rachunek,
 • w przypadku płatności za pobraniem – zwrot środków dokonywany jest na wskazany nr rachunku bankowego podany w formularzu zwrotu /reklamacji.

10. Opinie w sklepie internetowym

1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym. Podstawą prawną zbierania opinii jest art. 6 ust 1 lit f) RODO – uzasadniony interes Administratora Danych (Acus Med Sp. z o.o.). 

2. Kwestie dotyczące zasad ochrony danych osobowych oraz prywatności i przysługujących praw oraz wynikających z przepisów obowiązków Acus Med zostały określone w Polityce Prywatności Acus Med Sp. z o.o. dostępnej na stronie https://www.acusmed.pl/polityka-prywatnosci/

3. Sprzedawca po zrealizowaniu zamówienia, za pośrednictwem swojego podwykonawcy (TrustMate) może poprosić Klienta o wystawienie opinii na temat dokonanych zakupów, ich oceny czy podzielenia się własnym opisem wraz z możliwością zamieszczenia ilustracji. Prośba wysyłana jest raz. Brak udzielenia opinii, traktowany jest jako brak zgody na dalsze przetwarzanie danych w celu badania opinii i skutkuje wycofaniem danych z bazy opinii nie później niż w ciągu miesiąca od zrealizowania zakupu.

4. Aby nie brać udziału w procesie opiniowania towarów i usług Administratora nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań. Wyrażenie opinii wymaga czynnego skorzystania z przesłanego odnośnika i tylko wówczas dane Klienta będą przetwarzane co celów obsługi opinii.

5. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

6. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>

7. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,

8. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.,

9. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

10. Acus Med weryfikuje opinie poprzez system ich dodawania, który umożliwia to wyłącznie Klientowi, który uprzednio złożył zamówienie.


 

10. Dalsze usługi Acus Med

 1. Za pośrednictwem strony www Acus Med obok sprzedaży Produktów, świadczy również usługi dostępne w katalogu usług dodatkowych. Katalog ten na bieżąco może być przez Acus Med uzupełniany.

2. Usługi dodatkowe świadczone przez Acus Med obejmuje:

 • skojarzenie stron celem zawarcia przez nie umowy ubezpieczenia dla fizjoterapeutów.

3. Usługa określona w ust. 2 a) powyżej dedykowana jest Klientom którzy są już Klientami Acus Med lub też są absolwentami szkoleń lek. Radosława Składowskiego.


11. Dane osobowe

 1. Acus Med jako administrator danych osobowych Klienta, oświadcza, iż dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji zamówień złożonych przez Klienta.
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Klient posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawienia.
 4. Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane doraźnie i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów.
 5. Acus Med przekazywać będzie dane osobowe Klientów, podmiotom trzecim zaangażowanym w realizację ewentualnie zleconych usług dodatkowych, o ile takie przekazanie danych będzie niezbędne do realizacji zleconej usługi dodatkowej. W takim przypadku dane osobowe będą przekazane tylko i wyłącznie w zakresie i w celu niezbędne do realizacji zleconej usługi dodatkowej.

12. PRYWATNOŚĆ I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest: ACUS MED Sp. z o.o., Kolbuszowa Dolna ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa, kapitał zakładowy: 30 000, info@acusmed.pl)
 2. Spółka gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 3. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych usług, zakupów produktów, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO dla celów podatkowo-księgowych, gdy realizacja umów związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.
 4. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe dotyczące zrealizowanych Umów będą przechowywane dla celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W celu odwołania zgody należy skierować swoją prośbę na adres mailowy: info@acusmed.pl. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z usług, zakupu produktów, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług oraz brak możliwości składania Zamówień.
 8. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do Polityki Prywatności są zamieszczone na stronie Serwisu pod następującym adresem: https://www.akumata.pl/polityka-prywatnosci/

13. Reklamacje

 1. W sytuacji gdy sprzedaż produktów za pośrednictwem strony www.akumata.pl, dokonywana przez Acus Med jest niezgodna z postanowieniami Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także ewentualnych indywidualnych ustaleń poczynionych między stronami, Klientowi przysługuje uprawnienie do wszczęcia postępowania reklamacyjnego.
 2. Reklamacje winny być zgłoszone przez Klienta w jeden z następujących sposobów: za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie dedykowanego zgłaszaniu reklamacji, drogą elektroniczną na adres mailowy info@akumata.pl lub w sposób tradycyjny, wysyłając pisemne zgłoszenie na adres korespondencyjny: Acus Med. Sp. z o.o. ul.Mielecka 105 36-100 Kolbuszowa
 3. Zgłoszenia reklamacyjne winno zawierać wskazanie nazwy Klienta, jego adres (jeśli nadesłane jest pocztą tradycyjną) oraz przedstawić zwięzły opis reklamacji w tym zarzutów stawianych wobec sprzedaży dokonywanej przez Acus Med.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Acus Med w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia.
 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Klienta a w przypadku gdy reklamacja wpłynęła listownie – na adres Klienta.
 6. Prawo do reklamacji przysługuje każdemu klientowi sklepu, w tym również przedsiębiorcom, dokonującym zakupów w sklepie internetowym, w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

14. Postanowienia końcowe

 1. Acus Med dokłada wszelkich starań by realizacja sprzedaży Produktów odbywała się na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony www w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy systemu.
 2. Acus Med informuje, iż w przypadku sporu co do jakości, czy sposobu wykonywania sprzedaży, Klient, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może on m.in.:
 • zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy nim, a Acus Med;
 • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu z Acus Med;
 • uzyskać bezpłatną pomoc, w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Acus Med, korzystając np. z pomocy instytucji publicznych, reprezentujących interesy konsumentów, takich jak Powiatowy (Miejski) Rzecznik Praw Konsumentów lub z pomocy organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są np. przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii nr 800-007-707 oraz w oddziałach terenowych, których adresy dostępne są na stronie www.federacja-konsumetów.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentów.pl.
 • zasięgnąć pomocy i uzyskać niezbędne informacje, zwracając się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym także za pośrednictwem strony internetowej https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

      3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie maja właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

      4. Acus Med oraz Klient, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie lub przepisach prawa, będą się komunikować:

 • za pośrednictwem adresów e-mail: Acus Med – adres podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
 • Klient – adres e-mail podany przy składaniu zamówienia lub za pośrednictwem poczty na adresy korespondencyjne:
 • Acus Med – adres podany w § 1 ust. 1 Regulaminu,
 • Klient – adres  podany przy składaniu zamówienia.

   5. Acus Med może wprowadzić zmiany w Regulaminie, o ile zostaną ogłoszone ze stosowanym wyprzedzeniem, w sposób umożliwiający Klientowi zapoznanie się z nową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu działają jedynie od chwili ich wprowadzenia i nie naruszają jakichkolwiek praw nabytych przez Klienta.

   6. Prezentacja jakichkolwiek usług, czy towarów na stronie www, administrowanych przez Acus Med, nie stanowi wiążącej oferty ich sprzedaży, bądź świadczenia, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

   7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

   8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24 kwietnia 2017r.

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Imię i Nazwisko Klienta(-ów):
_____________________________
_____________________________

Adres Klienta(-ów):
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Acus Med Sp. z o.o.
ul.Mielecka 105
36-100 Kolbuszowa Polska

Ja/ My* niżej podpisana/podpisany/podpisani* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o zakup Produktu: _____________________________________________________________________________

Jednocześnie, wyłącznie w celu sprawnej identyfikacji mojej/naszej* umowy:

podaję/podajemy* Numer zamówienia: _______________________ i/lub adres mailowy za pośrednictwem którego loguję się do Serwisu Acus Med

*Wyrażam/Wyrażamy zgodę na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Acus Med niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail:________________________________________ 

*Nie wyrażam/ Nie wyrażamy zgody na przesłanie potwierdzenia otrzymania przez Acus Med niniejszego pisma, stanowiącego oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Data zawarcia umowy/odbioru:__________________________
Miejscowość i Data: ___________________________________
Podpis: _____________________________________________
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku dostarczenia treści elektronicznych).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Informację proszę przesłać na następujące dane:
Acus Med Sp. z o.o.
ul.Mielecka 105
36-100 Kolbuszowa Polska
emial: info@acusmed.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.akumata.pl.

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.